Şartlar

MESAFELİ SATIŞ/HİZMET SÖZLEŞMESİ

1. SATICI

SATICI BİLGİLERİ

Unvanı: JERSEYTECH, LLC

Adresi: 420 Getty Avenue, Clifton, NJ 07011 USA Telefon Numarası: +1 917 306 6033

E-posta Adresi: info@oneamz.com

2. ALICI

ALICI BİLGİLERİ

Adı Soyadı / Unvanı: (.) 

Adresi: (.)

Telefon: (.)

E-posta: (.)

3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1 İşbu Mesafeli Satış/Hizmet Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 20237 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin Taraf’ları işbu Sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

3.2 JERSEYTECH, LLC (“OneAMZ”), https://oneamz.com alan adlı İnternet Sitesinden (“İnternet Sitesi”) işbu Sözleşme’de belirtilen Hizmet’leri (“Hizmet”) ilgili mevzuat ve İnternet Sitesi’nde bulunan kullanım koşullarına uygun olarak Alıcı’ya sağlar.

3.3 İşbu Sözleşme kapsamında alınan Hizmet’lerin bedeli İnternet Sitesi’nde yer almaktadır (https://oneamz.com/tr_tr/ucretler/) ve (Amazon Dropshipping Danışmanlık – OneAmz.com). Alıcı, bu Sözleşme’yi İnternet Sitesi üzerinden onayladıktan sonra siparişini verdiği Hizmet’lerin bedeli ve masrafları, Alıcı’nın seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil edilecektir.

4.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

4.1 OneAMZ, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme’yi ve İnternet Sitesi’nde yer alan her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla İnternet Sitesi’nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, İnternet Sitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme Alıcı tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez. Oneamz yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler SATICI tarafından oneamz websitesinde veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

4.2 OneAMZ, İnternet Sitesi’nin içeriğini, tasarımını ve Yazılım’ını (“Yazılım ve Danışmanlık”) dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman ve hukukun izin verdiği ölçüde İnternet Sitesi’nde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını haizdir.

4.3 Oneamz den ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden ONEAMZ sorumlu değildir.

5. SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Hizmet: OneAMZ, Alıcı’nın stoksuz ticari satış işlerini (“drop-shipping”) otomatik ve/veya yarı otomatik şekilde yürütmesine ve bir dizi işlevi gerçekleştirmesine olanak tanıyan, çevrimiçi kullanılan bir Yazılım sağlar. OneAMZ’nin işbu Sözleşme kapsamında sağladığı Yazılım Paketleri’nin (“Yazılım Paketleri”) güncel bir listesi https://oneamz.com/tr_tr/ucretler/ ve (“Danışmanlık Paketleri”) Amazon Dropshipping Danışmanlık – OneAmz.com alan adlı İnternet Sitesi’nde mevcuttur. OneAMZ, işbu Yazılım ve Danışmanlık Paketleri’nin içeriklerini ayrıca bildirimde bulunmaksızın, İnternet Sitesi’nde yayınlamak suretiyle kendi takdirine bağlı olarak her zaman değiştirebilir.

5.2 Müşteri Desteği: OneAMZ, tatil günleri hariç olmak üzere, Alıcı’ya e e-posta ve anlık sohbet yoluyla 7/24 teknik destek sağlayacaktır.

5.3 Yazılımda Değişiklikler: OneAMZ kendi takdirine bağlı olarak, Hizmet’lerin herhangi bir özelliğini tamamen veya kısmen değiştirebilir, silebilir, ekleyebilir veya askıya alabilir ve bu değişiklikler derhal uygulanmaya koyulur. OneAMZ yazılımda gerçekleştirilen değişiklikleri, OneAMZ websitesinde ilan eder.
5.4 Yazılım Güncellemeleri: Yazılım ve Danışmanlık Paketler’i güncellendiği taktirde Alıcı hali hazırda kullandığı Yazılım Paketi’nin yeni sürümünü kullanabilecektir. Farklı içeriklere sahip ürün ya da hizmetler üretilmesi durumunda, ekstra paket olacağından yeni satın alma işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ancak OneAMZ, bu Sözleşme’de yer almayan ve ek ücretlere tabi olabilecek yeni hizmetler veya ürünler yayınlayabilir.

OneAMZ, Hizmet’lerin çeşitli sebeplerden ötürü kesintiye uğrayacağını Alıcı’ya önceden bildirmek için basiretli bir tacir gibi davranacak olsa da Alıcı, önceden haber verilmeksizin Yazılım ve Danışmanlık Paketleri’nde kesintinin meydana gelebileceğini kabul eder. Bu hususta, OneAMZ azami özeni gösterecektir.

6. ALICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1 Üyelik:
6.1.1 İşbu Sözleşme kapsamında Hizmet’lerden faydalanabilmek için Alıcı’nın talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Doğru ve güncel olmayan bilgilerde sorumluluk, alıcıya aittir.
6.1.2 Onaylanma işleminin tamamlanması ve Alıcı’ya bildirilmesi ile Üyelik (“Üyelik”) statüsü başlamakta ve böylece Alıcı işbu Sözleşme’de ve İnternet Sitesi’nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere tabi hale gelmektedir.
6.1.3 Alıcı, İnternet Sitesi’ne Üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve OneAMZ’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları defaten ve nakden tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
6.1.4 Alıcı, ayrıca Hesabım Sayfası’na (“https://app.oneamz.com/”) giriş yaparken robot veya otomatik giriş yöntemleri kullanmayacağını kabul eder.
6.1.5 Alıcı, kötü amaçlı yazılımları bu websitesinde kullanmayacğını kabul eder.
6.1.6 Alıcı’nın Hesabım Sayfası’na erişmek ve İnternet Sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Alıcı tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Alıcı’nın sorumluluğundadır.Alıcı kullanıcı adı ve şifre güvenliğinden bizzat sorumludur. Alıcı, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. İnternet Sitesi ve Yazılım Kullanım Koşulları

7.1 Alıcı, Hizmetler’den ve İnternet Sitesin’den yararlanırken, ilgili tüm mevzuat hükümlerinin yanında İnternet Sitesin’nin yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk alıcıya aittir. Alıcı bu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Alıcı, İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran Alıcı sorumlu olacaktır.
7.2 Alıcının işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere ve/veya İnternet Sitesin’de bildirilen diğer her türlü şart ve bildirimlere uymamasının tespiti halinde, Alıcının İnternet Sitesin’den yararlanması Oneamz tarafından süreli ya da süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir.
7.3 Alıcı, diğer alıcıların ya da üçüncü kişilerin siteyi kullanmasını önleyici ya da zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlar yükleme suretiyle zorlayamaz. Aldatıcı girişimlerde bulunamaz. Bulunması durumunda üyeliğinin sonlandırılacağını ve bundan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu kabul eder.
7.4 Alıcı, İnternet Sitesi’ni ve Hizmet’leri aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:
İnternet Sitesi’nin veya Yazılım’ın herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;
İnternet Sitesi’nin veya Yazılım’ın bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
iii. Virüs veya İnternet Sitesi’ne veya Yazılım’a, İnternet Sitesi’nin veya Yazılım’ın veri tabanına, İnternet Sitesi veya Yazılım’ın üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

OneAMZ’nin önceden yazılı izni alınmaksızın İnternet Sitesi veya Yazılım üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde İnternet Sitesi’nde veya Yazılım’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

7.5 Alıcı, İnternet Sitesi’nde ve Yazılım üzerinde yaptığı işlemleri İnternet Sitesi’ne ve Yazılım’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Alıcı, İnternet Sitesi’ne veya Yazılım’a sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder.
7.6 Hesap Paylaşımı ve/veya Transferi: Alıcı birden (1) fazla Hesap açmasının ve bu Hesap’ı başka herhangi bir kişi veya kuruluşa satması, takas etmesi, devretmesi ve Hesabı’na alt kullanıcılar eklemesinin yasak olduğunu kabul eder. Alıcının bu işlemlere aykırılık durumunda, yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk alıcıya aittir.
7.7 Yazılım’ın Kullanım Amacı: Gerçek veya tüzel kişilerin, Yazılım’ı ticari veya mesleki amaçlarla kullanmaları için geliştirilmiştir. Yazılım’ın şahsi ihtiyaçların giderimi amacı ile kullanılması yasaktır. Alıcı, Yazılım’ı ticari faaliyetlerinde, malların para kazanma amacı ile el değiştirilmesinde, işletmesinin var oluş amacını gerçekleştirmesini kolaylaştırıcı bir biçimde kullanacağını kabul eder.

8. Sözleşme Konusu Hizmet Ücretlendirilmesi

8.1 Ücretsiz Deneme Yazılım Paketi Sunulmuş ise: Ücretsiz 14 günlük deneme süresi bitiminden önce Alıcı, Hizmet’i iptal etmediği sürece, Alıcı’nın envanterinde bulunan ürün sayısına denk düşen aylık Yazılım Paket’i ücreti deneme süresinin bitimi itibari ile Üyelik kayıt sırasında belirtilen ödeme yönteminden otomatik olarak tahsil edilecektir.
Bu Ücretsiz Deneme Yazılım Paketi, OneAMZ tarafından tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve önceden haber verilmeksizin uzatılabilir, geri çekilebilir, iptal edilebilir veya değiştirilebilir.
Alıcı, farklı bir e-posta ve/veya bilgiler ile birden fazla deneme Üyeliği oluşturmanın işbu Sözleşme’ye aykırı olduğu olduğunu anlar ve kabul eder. Birden fazla deneme üyeliğinin oluşturulması durumunda, Oneamz tüm yasal hakları saklı kalmak üzere, ilgili kullanıcıyı engelleme hakkına sahiptir.
8.2 Ücretli Yazılım Paketleri: https://oneamz.com/tr_tr/ucretler/ İnternet Sitesi’nde farklı özelliklere sahip Yazılım Paketleri ve ücretleri mevcuttur. Alıcı, tercih ettiği Yazılım Paketi’ni seçer ve ücret, Alıcı’nın OneAMZ’ye sağladığı ödeme kartından tahsil edilir.

Alıcı, Yazılım Paketi aylık süresinin bitmesini beklemeden yenileyemez ve bir aydan fazla toplu ya da erken ödeme yapamaz.

Alıcı’nın yazılım hesabında bulunan kredi ya da balans olarak addedilen bakiyesinin iadesi yapılamaz
Hizmet alımı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun hizmet bedelini oneamz ye ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, aylık yazılım paketi yenilenmez. . Bu durumda, Oneamz nin Alıcıya karşı ödeme sistemi sağlayıcı (finansman kuruluşları dahil) – bankaya karşı takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır. Tereddüte mahal vermemek bakımından; ALICI’nın temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir.
8.3 Otomatik Yenileme: Alıcı’nın sahip olduğu Yazılım Paketi dâhilinde mağazasına ekleyebileceği ürün sayısı sınırlıdır. Bu sebeple, aylık Yazılım Paketi Üyelik ücreti, Alıcı tarafından seçilen Yazılım Paketi ödemesinin yapıldığı tarihi izleyen 30.günde, Alıcı’nın envanter sayısına uygun düşen Yazılım Paketi’ne göre sistemde kayıtlı varsayılan ödeme kartından otomatik olarak tahsilat yapılır.
OneAMZ, aylık Yazılım Paketi ücretlerini, 30 gün öncesinde bildirimde bulunmak ve bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce Alıcı’ya Üyeliğini sonlandırma fırsatı vermek suretiyle, tamamen kendi takdirine bağlı olarak değiştirebilir.

OneAMZ, anlık olarak Alıcı’nın toplam envanter sayısını kontrol eder ve mevcut envanter sayısı satın almış olduğu Yazılım Paketi’nin sınırını aştığı zaman, OneAMZ, Yazılım Paketi’ni otomatik olarak yükseltme yetkisine sahiptir.

Otomatik yükseltme işlemi yapıldıktan sonra; Alıcı ürünleri silerek envanter sayısını azaltma yolu ile OneAMZ’den ücret iadesi isteme hakkına sahip değildir.

8.4 Ödeme Yöntemi: Alıcı, aşağıdaki ödeme yöntemlerini kullanarak ödemeyi gerçekleştirebilir: Kredi Kartı (%4,5 kart komisyonu) ve Havale (Payoneer, %1 komisyon). OneAMZ, ödeme altyapısı olarak 3. taraf ödeme işleme şirketi olan Stripe’ı kullanmaktadır. Kredi kartı ile gerçekleştirilen ödeme işlemlerinde, Alıcı, İşbu Sözleşme’yi kabul etmekle https://stripe.com/ssa adresinde belirtilen Stripe Hizmet Koşulları Sözleşmesi’ne tabi olacağını kabul eder. OneAMZ, kendi sunucularında herhangi bir ödeme bilgisi saklamaz; Alıcı’nın tüm ödeme bilgileri Stripe sunucularında saklanmaktadır.
8.5 İptal Koşulları: Alıcı, yazılı olarak OneAMZ’ye bildirmek suretiyle Ücretli Yazılım Paket’ini her zaman iptal etme hakkına sahiptir. Alıcı, Ücretli Yazılım Paket’ini iptal ettiğinde, kullanım hakkı fatura döneminin sonuna kadar aktif kalır. Fatura döneminin sonunda Yazılım Paket’i iptal edilir ve artık otomatik olarak yenilenmez. Alıcı, yazılı olarak talep ettiği taktide kalan kullanım günlerini daha sonra kullanmak üzere dondurabilir. Tereddüte mahal vermemek bakımından; hizmetin alınıp kullanılmaya başlaması durumunda niteliği gereği, yazılımlar cayma hakkının istisnası olduğundan bu kapsamda yazılımı kullanıp iptal etme hakkı bulunmamaktadır.

9. TEK SEFERLİK ÖDEME HİZMETLERİ

9.1 OneAMZ, işbu Sözleşme’de belirtilen Yazılım Paketi Hizmet’i haricinde Amazon Hesap Açma, Hesap Yönetim Desteği, eğitim kursları, Anahtar Teslim Mağaza gibi hizmetler sunmaktadır. Her bir hizmetin ücretlendirmesi Amazon Dropshipping Danışmanlık – OneAmz.com İnternet Sitesi’nde mevcuttur ve bir defaya mahsustur.
9.2 OneAmz’nin sunmuş olduğu ve detayları Amazon Dropshipping Danışmanlık – OneAmz.com İnternet Sitesi’nde yer alan paket içerikleri ile ilgili OneAMZ paket detaylarında yer alan tüm maddeleri yerine getirmekle yükümlüdür.
9.3 Amazon Dropshipping Danışmanlık – OneAmz.com İnternet Sitesi’nde yer alan tüm paketler ile ilgili; Alıcı’nın ticari faaliyet gösterdiği Amazon satıcı hesabının kapanması veya askıya alınması gibi hallerden OneAMZ sorumlu değildir.

10. CAYMA HAKKI

10.1 Mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinde cayma hakkı düzenlenmiş olsa da, cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler-hizmetler kapsamında niteliği itibarıyla; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Tereddütte mahal vermemek bakımından; yazılımlar ve eğitimler bu kapsamda yer almaktadır. Eğitimleri ve yazılımı alıp, kullanmaya başladıktan sonra cayma hakkına dayanılmasının yasal dayanağı bulunmamaktadır. İnternet Sitesi’nde yer alan, tek seferlik ücretlendirilen Hizmet’lerin ifası da anında ve elektronik ortamda gerçekleştirildiğinden, Alıcı, bu Hizmetler için de işbu Sözleşme ve mevzuat kapsamında cayma hakkının olmadığını anlar ve kabul eder.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15/1 gereğince, Alıcı, aşağıdaki hallerde cayma hakkına sahip değildir:

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde12/3 gereğince, Hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde cayma hakkının kullanılması durumunda sağlayıcı ile platform üzerinden kurulan ve bedelin tahsiline aracılık edilen mesafeli sözleşmelerde aracı hizmet sağlayıcı, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Eğitim ve yazılımlar bu hususun istisnası olduğundan, bu sözleşme kapsamında uygulanamayacaktır.

10.2 İşbu Sözleşme kapsamında Alıcı tarafından satın alınan Yazılım Paketi’nin, ticari kazanç elde etme amacı ile satın alındığı izahtan vareste olduğundan, Yazılım Paketi hizmetinden cayma işbu Sözleşme, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 20237 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamında değildir. Kaldı ki, OneAMZ, Alıcı’ya Yazılım’ın kendisine uygun olup olmadığını tespit etmesi için 14 gün ücretsiz deneme süresi sunmaktadır.

11. SORUMLULUK REDDİ

11.1.1 İşbu Sözleşme’de Hizmet kapsamında belirtilen Yazılım, stoksuz ticari satış yapabilmek için geliştirilen, ürün araştırma ve bir dizi işlev içeren bir yazılımdır. OneAMZ, Alıcı’nın ticari marka ve/veya telif hakkına sahip olmadığı ürünleri izin almadan satması durumunda meydana gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz. Alıcı, satmak istediği ürün ve tedarikçi tercihinde tamamen ve münhasıran sorumludur.
11.1.2 Alıcı, Hizmet’ler kapsamında yer alan Yazılım Paketleri’ni kullanırken aldığı tüm ticari kararların kendi sorumluluğunda olduğunu ve bu kararlar neticesinde ortaya çıkabilecek tüm doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan münferiden sorumlu olduğunu kabul eder.
11.1.3 Alıcı, Hizmet’lerin doğası gereği, OneAMZ’nin Alıcı’nın stoksuz satışlarında artış ve/veya verimliliği garanti edemeyeceğini kabul eder.
11.1.4. Alıcı, Türkiye ve diğer ülke mevzuatlarına uygun işlemler gerçekleştirmelidir. Alıcının, diğer ülkelerin gümrük mevzuatlarını kendisi kontrol etmekle yükümlüdür. Tereddüte mahal vermemek bakımından; ülke mevzuatları ve gümrük kısıtlamalarımdan ve-veya Alıcı kaynaklı hatalı işlem gerçekleştirilmesinden, yanlızca alıcı sorumludur.
11.1.5. Oneamz kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin şahsi sorumluluğundadır.
11.1.6. Alıcı, oneamz den faydalanmaya başlandığı andan itibaren işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Alıcı işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle oneamz’nin uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. Oneamz, alıcının sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir.

12. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

12.1 HTTPS://ONEAMZ.COM/TR_TR/, ONEAMZ markası ve logosu, İnternet Sitesi’nin tasarımı, Yazılım’ı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak OneAMZ tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile OneAMZ’nin mülkiyetindedir. Alıcı, OneAMZ’nin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını OneAMZ’nin izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Alıcı, İnternet Sitesi’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda OneAMZ’nin izni olmaksızın kullanamaz. Alıcı’nın, üçüncü kişilerin veya OneAMZ’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Alıcı, OneAMZ’NİN ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.
12.2. Oneamz nin tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılım hakkı oneamz ye aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır. Oneamz, sitede yayımlanan hizmeterlere ilişkin bilgiler ve telif hakları ve bunlara ilişkin çalışmalar da dahil olmak üzere marka, ticari bilgi, “Know-how”a yönelik her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları saklıdır. Oneamz websitesinde yer alan maddi ve fikri mülkiyet hakkının ihlal edilmesi halinde kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk alıcıya aittir.

13. ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

13.1 Alıcı, işbu Mesafeli Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, işbu Mesafeli Sözleşme’nin akdinden önce, siparişi verilen Sözleşme konusu Hizmet’e ait temel özellikler ve Hizmet’in fiyat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı, siparişi verilen hizmete ait temel özellikler, hizmet’in vergiler dahil fiyatı, ödemeye ilişkin detayları doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit ve kabul etmiş olur.
13.2 Hizmet alımına ilişkin ödeme işlemenin alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini alıcıya ödememesi halinde ve bununla beraber ödeme gerçekleşse dahi, alıcı durumdan haberdar olur olmaz Oneamz yi bilgilendirmekle yükümlüdür, bu durumdan kaynaklanan bir sebeple Oneamz nin zarara uğramasında gerekli bildirimi yapmayan taraf sorumlu olacaktır.
13.3 Alıcı, talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerini kullanarak ve/veya İnternet Sitesi üzerinden ulaştırabilirler.
13.4 İşbu Sözleşme ve Ön Bilgilendirme Formu, Sözleşme Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nde onaylanarak kurulduktan sonra Alıcı’ya elektronik posta ile gönderilecektir. Alıcı, Sözleşme’ye ve Ön Bilgilendirme Formu’nu istediği şekilde İnternet Sitesi’nden erişilebileceğini anlar ve kabul eder. Söz konusu metinler Satıcı tarafından asgari 3 (üç) yıl süre ile saklanacaktır.

14. SÖZLEŞME’NİN FESHİ

14.1 Taraflar’dan herhangi biri, bu Sözleşme’yi tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir. Alıcı, Üyelik statüsünü OneAMZ’ye yazılı olarak bildirmek suretiyle her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir.
14.2 OneAMZ, Alıcı’nın bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.
14.3 İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Alıcı, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve OneAMZ’yi bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını ve bunlara karşı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
14.4 İnternet Sitesi üzerindeki içeriğin işbu Sözleşme ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; OneAMZ’nin ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

15. MÜCBİR SEBEP

15.1 Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya OneAmz’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) OneAMZ’nin işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, OneAMZ, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.
15.2 Mücbir sebep halinin 30 (otuz ) günden fazla sürmesi halinde Taraflar bu Sözleşme’yi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hak ve yetkisine sahiptir.

16. UYGULANACAK HUKUK – YETKİ

16.1 İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde tarafların hukuki statülerine göre ilgili kanun hükümleri geçerlidir. Uyuşmazlık durumunda, sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda, Ticaret Bakanlığı’nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevlidir. Uyuşmazlık durumunda Antalya Mahkemeleri yetkilidir.

17. TEBLİGATLAR

17.1 Alıcının oneamz ye bildirdiği elektronik posta adresi, bu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında,
 elektronik posta olarak kabul edilir. İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır.
17.2. Alıcının kayıtlı elektronik posta adresi kullanılarak yapılacak her türlü bildirimin, elektronik postanın Oneamz tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Alıcıya ulaştığı kabul edilecektir.

18. DELİL SÖZLEŞMESİ

18.1 Delil Sözleşmesi:
Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Oneamz nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

19. BÜTÜNLÜK VE BÖLÜNEBİLİRLİK

19.1 İşbu Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir. Bu durumda Taraflar, Sözleşme çerçevesinde müzakere ederek ilgili maddeyi yenileyebilirler.

20. SONUNCU HÜKÜM

20.1 İşbu, sözleşmede 20 madde bulunmaktadır.
20.2. Alıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve garanti eder.
NOT FACEBOOK: This site is not a part of the Facebook website or Facebook Inc. Additionally, This site is NOT endorsed by Facebook in any way. FACEBOOK is a trademark of FACEBOOK, Inc. 


Gizlilik 

OneAmz’den Uyarı!
Hiç çalışmadan, emek sarf etmeden ve kolay yoldan para kazanmaya inanmıyoruz! Çok çalışmaya, problem analiz edip çözümlerle insanların hayatına değer katmaya inanıyoruz. Planladığımız eğitimlerde sizlere bu vizyon ile yardımcı olmaya çalışıyoruz. Herkesin anlama, analiz etme ve uygulama kabiliyeti farklıdır. Eğitimlerimiz içinde belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan başarı hikayeleri çok çalışmanın ve tam konsantrasyonun eseridir. Bundan dolayı kimseye kazanç ve başarı garantisi vermiyoruz. Başarı; öğrenme, planlı çalışma, hedef belirleme ve aksiyon gibi birçok parametreye bağlıdır. Sizler de bu vizyonu paylaşıyorsanız hadi başlayalım. Sorularınız için webinar@oneamz.com a mail atabilirsiniz.

© kendihayalinigerceklestir.com - All rights reserved