Şartlar

Kendihayalinigerceklestir.com  MESAFELİ SATIŞ/HİZMET SÖZLEŞMESİ- TİCARİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

İlk sözleşme; Tüketici Mevzuatı (Mesafeli Satış Yönetmeliği) gereğince düzenlenmiş olup, sadece tüketiciler için geçerlidir.
Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi.
İkinci sözleşme ise; tüketici işlemi sayılmayan hizmet alımları için düzenlenmiştir.
Her iki sözleşmenin aynı linkte yer alması; tüketici olarak hareket etmeyen gerçek kişilere ilk sözleşmedeki hak ve yetkileri vermez.

Alıcı, Kendihayalinigerceklestir.com İnternet Sitesi’nde satışa/hizmete konu ettiği ürünleri (Stoksuz ticari satış yapan gerçek kişinin ticari satış sürecine ilişkin olarak danışmanlık/eğitim hizmeti ve temel olarak ürün araştırmasını kolaylaştıran ve ara depo entegrasyonu gibi bir dizi işlev içeren Yazılım) ağırlıklı olarak ticari kazanç elde etme amacı ile satın almaktadır. Bir başka deyişle, Alıcı’nın kural olarak Kendihayalinigerceklestir.com ile taraf olduğu sözleşmeden beklediği amaç ticaridir. Bu sebeple, tüketici olarak hareket etmeyen gerçek kişiler ilk sözleşmede yer alan hak ve yetkileri haiz değildir.


I. TÜKETİCİLERE YÖNELİK MESAFELİ SATIŞ/HİZMET SÖZLEŞMESİ
1 SATICI
SATICI BİLGİLERİ
Unvanı: JERSEYTECH, LLC
Adresi: 420 Getty Avenue, Clifton, NJ 07011 USA Telefon Numarası: +1 917 306 6033
E-posta Adresi: webinar@oneamz.com
2 ALICI
ALICI BİLGİLERİ
Adı Soyadı / Unvanı: (.) Adresi: (.)
Telefon: (.)
E-posta: (.)


3 SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1 İşbu Mesafeli Satış/Hizmet Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 20237 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin Taraf’ları işbu Sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.


4 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

4.1 Kendihayalinigerceklestir.com, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme’yi ve İnternet Sitesi’nde yer alan her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla İnternet Sitesi’nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, İnternet Sitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme Alıcı tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

4.2 Kendihayalinigerceklestir.com, İnternet Sitesi’nin içeriğini, tasarımını ve Yazılım’ını (“Yazılım”) dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman ve hukukun izin verdiği ölçüde İnternet Sitesi’nde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını haizdir.


5 SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Müşteri Desteği: Kendihayalinigerceklestir.com, tatil günleri hariç olmak üzere, Alıcı’ya e e-posta ve anlık sohbet yoluyla 7/24 teknik destek sağlayacaktır.

5.2 Yazılımda Değişiklikler: Kendihayalinigerceklestir.com kendi takdirine bağlı olarak, Hizmet’lerin herhangi bir özelliğini tamamen veya kısmen değiştirebilir, silebilir, ekleyebilir veya askıya alabilir ve bu değişiklikler derhal uygulanmaya koyulur.

5.3 Yazılım Güncellemeleri: Yazılım Paketler’i güncellendiği taktirde Alıcı hali hazırda kullandığı Yazılım Paketi’nin yeni sürümünü kullanabilecektir. Ancak Kendihayalinigerceklestir.com, bu Sözleşme’de yer almayan ve ek ücretlere tabi olabilecek yeni hizmetler veya ürünler yayınlayabilir.

Kendihayalinigerceklestir.com, Hizmet’lerin çeşitli sebeplerden ötürü kesintiye uğrayacağını Alıcı’ya önceden bildirmek için basiretli bir tacir gibi davranacak olsa da Alıcı, önceden haber verilmeksizin Yazılım Paketleri’nde kesintinin meydana gelebileceğini kabul eder.


6 ALICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1 Üyelik:
6.1.1 İşbu Sözleşme kapsamında Hizmet’lerden faydalanabilmek için Alıcı’nın talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir.

6.1.2 Onaylanma işleminin tamamlanması ve Alıcı’ya bildirilmesi ile Üyelik (“Üyelik”) statüsü başlamakta ve böylece Alıcı işbu Sözleşme’de ve İnternet Sitesi’nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere tabi hale gelmektedir.

6.1.3 Alıcı, İnternet Sitesi’ne Üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve Kendihayalinigerceklestir.com bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları defaten ve nakden tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

6.1.4 Alıcı, ayrıca Hesabım Sayfası’na  giriş yaparken robot veya otomatik giriş yöntemleri kullanmayacağını kabul eder.

6.1.5 Alıcı’nın Hesabım Sayfası’na erişmek ve İnternet Sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Alıcı tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Alıcı’nın sorumluluğundadır. Alıcı, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2 İnternet Sitesi ve Yazılım Kullanım Koşulları:
6.2.1 Alıcı, Hizmet’leri ve İnternet Sitesi’ni kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Alıcı, İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran Alıcı sorumlu olacaktır.

6.2.2 Alıcı, İnternet Sitesi’ni ve Hizmet’leri aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:

i. İnternet Sitesi’nin veya Yazılım’ın herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;
ii. İnternet Sitesi’nin veya Yazılım’ın bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
iii. Virüs veya İnternet Sitesi’ne veya Yazılım’a, İnternet Sitesi’nin veya Yazılım’ın veri tabanına, İnternet Sitesi veya Yazılım’ın üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
iv. Kendihayalinigerceklestir.com önceden yazılı izni alınmaksızın İnternet Sitesi veya Yazılım üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde İnternet Sitesi’nde veya Yazılım’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

6.2.3 Alıcı, İnternet Sitesi’nde ve Yazılım üzerinde yaptığı işlemleri İnternet Sitesi’ne ve Yazılım’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Alıcı, İnternet Sitesi’ne veya Yazılım’a sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder.

6.3 Hesap Paylaşımı ve/veya Transferi: Alıcı birden (1) fazla Hesap açmasının ve bu Hesap’ı başka herhangi bir kişi veya kuruluşa satması, takas etmesi, devretmesi ve Hesabı’na alt kullanıcılar eklemesinin yasak olduğunu kabul eder.


7 CAYMA HAKKI

7.1 Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15/1 uyarınca, Alıcı, aşağıdaki hallerde cayma hakkına sahip değildir:
i. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
ii. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

8 SORUMLULUK REDDİ

8.1.1 İşbu Sözleşme’de Hizmet kapsamında belirtilen Yazılım, stoksuz ticari satış yapabilmek için geliştirilen, ürün araştırma ve bir dizi işlev içeren bir yazılımdır. Kendihayalinigerceklestir.com, Alıcı’nın ticari marka ve/veya telif hakkına sahip olmadığı ürünleri izin almadan satması durumunda meydana gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz. Alıcı, satmak istediği ürün ve tedarikçi tercihinde tamamen ve münhasıran sorumludur.

8.1.2 Alıcı, Hizmet’ler kapsamında yer alan hizmetleri kullanırken aldığı tüm ticari kararların kendi sorumluluğunda olduğunu ve bu kararlar neticesinde ortaya çıkabilecek tüm doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan münferiden sorumlu olduğunu kabul eder.

8.1.3 Alıcı, Hizmet’lerin doğası gereği, Kendihayalinigerceklestir.com Alıcı’nın stoksuz satışlarında artış ve/veya verimliliği garanti edemeyeceğini kabul eder.


9 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

9.1 Kendihayalinigerceklestir.com markası ve logosu, İnternet Sitesi’nin tasarımı, Yazılım’ı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Kendihayalinigerceklestir.com tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile Kendihayalinigerceklestir.com mülkiyetindedir. Alıcı, Kendihayalinigerceklestir.com mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Kendihayalinigerceklestir.com izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Alıcı, İnternet Sitesi’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Kendihayalinigerceklestir.com izni olmaksızın kullanamaz. Alıcı’nın, üçüncü kişilerin veya Kendihayalinigerceklestir.com fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Alıcı, Kendihayalinigerceklestir.com ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.


10  FESİH
10.2 Kendihayalinigerceklestir.com, Alıcı’nın bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

10.3 İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Alıcı, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve Kendihayalinigerceklestir.com bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını ve bunlara karşı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

10.4 İnternet Sitesi üzerindeki içeriğin işbu Sözleşme ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; Kendihayalinigerceklestir.com ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.


11 MÜCBİR SEBEP

11.1 Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Kendihayalinigerceklestir.com kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) Kendihayalinigerceklestir.com işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Kendihayalinigerceklestir.com, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.


12 MUHTELİF HÜKÜMLER

12.1 Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü: İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. Bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Ticaret Bakanlığı’nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevlidir. Alıcı, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse Satıcı’nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.

12.2 Tebligatlar: İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır.

12.3 Delil Sözleşmesi: Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.4 İşbu Sözleşme’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği: İşbu Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir. Bu durumda Taraflar, Sözleşme çerçevesinde müzakere ederek ilgili maddeyi yenileyebilirler.


NOT FACEBOOK: This site is not a part of the Facebook website or Facebook Inc. Additionally, This site is NOT endorsed by Facebook in any way. FACEBOOK is a trademark of FACEBOOK, Inc. 


Gizlilik 

OneAmz’den Uyarı!
Hiç çalışmadan, emek sarf etmeden ve kolay yoldan para kazanmaya inanmıyoruz! Çok çalışmaya, problem analiz edip çözümlerle insanların hayatına değer katmaya inanıyoruz. Planladığımız eğitimlerde sizlere bu vizyon ile yardımcı olmaya çalışıyoruz. Herkesin anlama, analiz etme ve uygulama kabiliyeti farklıdır. Eğitimlerimiz içinde belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan başarı hikayeleri çok çalışmanın ve tam konsantrasyonun eseridir. Bundan dolayı kimseye kazanç ve başarı garantisi vermiyoruz. Başarı; öğrenme, planlı çalışma, hedef belirleme ve aksiyon gibi birçok parametreye bağlıdır. Sizler de bu vizyonu paylaşıyorsanız hadi başlayalım. Sorularınız için webinar@oneamz.com a mail atabilirsiniz.

© kendihayalinigerceklestir.com - All rights reserved